mobile menu
mobile menu

Conditii generale

Condiţii Generale

Intocmite de Asociaţia Comercianţilor cu ridicata cu Produse de floricultură [Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)], înregistrată la Camera de Comerţ din Amsterdam sub numărul 40596609.

1. Aceste Condiţii Generale se aplică tuturor ofertelor făcute de un comerciant curidicata („Vânzător”), tuturor contractelor încheiate între Vânzător şi un client („Cumpărător”), precum şi executării acestor acorduri. Condiţiile Cumpărătorului nu se aplică sub nicio formă decât în cazul în care se decide acest lucru explicit, în scris.

2. Părţile trebuie să fie de acord în scris asupra clauzelor care diferă de aceste Condiţii Generale. In cazul in care conditiile speciale difera de aceste Condiţii Generale, conditiile speciale se vor aplica cu prioritate.

1. Orice ofertă a Vânzătorului va fi obligatorie pentru acesta numai in limita termenului specificat in oferta. Dacă o ofertă neangajanta este acceptată de Cumpărător, Vânzătorul are totuşi dreptul să revoce oferta în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea acceptării.

2. Orice detalii ale produsului făcute publice de către Vânzător, care includ dar nu se limitează la imagini, specificaţii ale produsului şi alte informaţii conexe apărute pe pagina Vânzătorului sau în orice alt loc servesc doar ca indicaţii. Aceste detalii nu obligă Vânzătorul în nici un fel, iar Cumpărătorul nu poate deduce niciun fel de drepturi pe baza acestora, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a specificat explicit în scris faptul că produsele vizate prezintă detaliile publicate.

3. Un acord intră în vigoare la data acceptării exprese de către Vânzător a comenzii prin modalitatile uzuale din acest sector de activitate.

4. Ofertele sunt unice şi nu sunt valabile pentru comenzi ulterioare.

1. Preţurile sunt nete si sunt libere de orice taxe, impozite sau alte costuri.

2. Doar dacă se stabilește altfel, preţul nu include taxa pe valoare adăugată (TVA), cheltuieli de import, alte taxe şi costuri, costuri privind controlul de calitate şi/sau controlului fitosanitar, costuri de încărcare şi descărcare, ambalare, transport, asigurare și altele asemănătoare. Toţi factorii care pot conduce la creșterea prețului care inițial vor fi plătite de Vânzător și/sau pe care Vânzătorul trebuie să le factureze Cumpărătorului conform normelor legale, vor fi facturate de către Vânzător. Cumpărătorului. Doar asigurarea de transport va fi încheiată la cererea specială a Cumpărătorului și pe costurile acestuia.

3. Preţurile sunt exprimate în euro, cu excepţia situaţiei când pe factură se specifică o altă valută.

1. Timpul de livrare menţionat de Vânzător are valoare orientativa, neputand fi considerat ca fiind angajanti, decat in cazul in care a fost expres acceptat in scris. Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nici pierdere a Cumparatorului rezultata din depasirea termenului de livrare estimat.

2. In cazul in care Vanzatorul nu poate sa execute parte a comenzii, acesta il va informa de indata pe Cumparator. Dacă Vanzatorul nu poate sa livreze in totalitate cantitatea din comanda, acesta poate, fie sa livreze o cantitate mai mica, fie sa amane livrarea si/sau, cu acordul partilor, poate sa livreze orice alt produs similar sau de aceiasi valoare.

3. Dacă nu este altfel convenit în scris, locul livrarii este considerat ca fiind locul de depozitare sau spaţiul de prelucrare al Vânzătorului sau o altă locaţie care va fi indicată de către Vânzător. Riscurile sunt transferate Cumpărătorului în momentul livrării, sau, dacă se necesită transport, în momentul în care bunurile sunt predate transportatorului sau au părăsit locația unde se fac livrări cu scopul de a fi transportate, indiferent dacă transportul are loc de la locația de unde se fac livrări și indiferent dacă Cumpărătorul sau Vânzătorul plătesc transportul.

4. Livrarea este gratuita numai dacă, şi în măsura în care acest lucru este specificat de către Vânzător pe factură sau pe confirmarea comenzii.

5. Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a nu onora comenzi în cazul în care Cumpărătorul nu a achitat o livrare anterioară în cadrul termenului de plată convenit de părți, dacă Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de Vânzător sau dacă Vânzătorul consideră că neîndeplinirea obligaţiilor este foarte posibilă.

6. În cazul în care Cumpărătorul nu a preluat produsele comandate la timpul şi locul stabilit, acesta va fi considerat răspunzător pentru eventuala pierdere calitativă. Produsele comandate vor fi la dispozitia Cumparatorului pe timpul depozitarii si vor fi depozitate pe riscul si cheltuiala Cumparatorului.

7. Cu toate acestea, dacă Cumpărătorul nu va ridica produsele livrate până la expirarea duratei de depozitare (durata care este considerata ca fiind rezonabilă în funcție de produsul respectiv) şi în opinia Vânzătorului exista riscul pierderii calităţii şi/sau alterării produselor, acesta va fi îndreptățit, pentru a limita pierderile, sa vândă acele produse unei terțe părți.

8. Nerespectarea obligaţilor Cumpărătorului nu îl exonereaza pe acesta de obligaţia de a achita integral preţul de cumpărare.

9. Vânzătorul nu este responsabil pentru pagubele care rezultă din faptul că nu a avut loc livrarea.

1. În caz de forţă majoră, Vânzătorul poate rezilia contractul sau poate amâna livrarea pe durata cazului de forță majoră.

2. „Forţa majoră” include, fara a se limita la, împrejurări precum tulburările interne, războiul, greva, dezastrele naturale, epidemiile, terorismul, condiţiile de vreme, condiţiile de trafic cum ar fi blocarea drumurilor, drumuri în lucru sau ambuteiaje, incendiul, măsurile de guvernare sau alte evenimente asemănătoare, chiar dacă acestea au loc în timpul executării contractului de părți terțe cum ar fi un furnizor al Vânzătorului sau un transportator.

1. Ambalarea se face prin metoda obişnuită în comerţul cu ridicata de plante şi flori şi astfel cum este stabilita de catre Vânzător in conformitate cu bunele practici, cu excepţia cazului în care părţile au convenit în scris altfel.

2. Ambalajul de unică folosinţă poate fi facturat contra cost și nu va fi luat înapoi.

3. Dacă produsele vor fi livrate în ambalaj reutilizabil (cutii de carton) și/sau pe alte materiale de transport rezistente (cărucioare etajate, containere, paleţi, etc.), Cumpărătorul trebuie să returneze Vânzătorului în timp de o săptămână, ambalaj identic, cu aceeași înregistrare (cum ar fi cip sau etichetă), chiar dacă s-a perceput deja o taxă pentru folosire; acestea se aplică doar în cazul în care nu s-a hotărât altfel in scris.

4. Cu privire la materialele de ambalare rezistente/durabile și/sau de transport care sunt date spre folosință Cumpărătorului pentru un termen mai lung, în cazul in care restituirea acestora nu are loc la timp și nici în termenul rezonabil stabilit de Vânzător, acesta își rezervă dreptul a) să factureze costurile acestora Cumpărătorului, b) eventualele daune suferite de Vânzător în legătură cu acestea, cum ar fi chirie în plus, să fie recuperate de la Cumpărător.

5. Dacă nu se hotărăște altfel în scris, în cazul în care Vânzătorul a plătit inițial costurile de transport pentru returnare, acestea vor fi facturate separat Cumpărătorului. În cazul în care se include şi o garanţie, aceasta se va scădea după ce respectivul material este înapoiat.

6. Dacă mai multe ambalajele (rezistente) sunt deteriorate sau pierdute, Cumpărătorul se obligă față de Vânzător să plătească costurile pentru reparație sau înlocuire, precum și pentru eventualele daune suferite de Vânzător în legătură cu acestea, cum ar fi costuri de închiriere în plus.

7. În cazul în care apar dispute între Vânzător și Cumpărător cu privire la cantitatea de material de transport, administrația Vânzătorului prevalează.

1. Reclamaţiile cu privire la deficienţe vizibile cum ar fi cantitatea, mărimea sau greutatea, trebuie să ajungă la Vânzător imediat după constatare, în orice caz nu mai târziu de 24 de ore de la primirea produselor. Notificarea transmisă telefonic trebuie confirmata in scris de catre Cumparator in doua zile de la primirea produselor. Cumparatorul sau cel care a primit produsele trebuie deasemenea sa consemneze reclamatia in documentele de transport.

2. Reclamaţiile cu privire la deficienţele ascunse ale produselor livrate trebuie notificate Vanzatorului imediat ce au fost constatate. Dacă notificarea nu este transmisa in scris aceasta trebuie confirmată în scris în termen de 24 de ore de la înştiinţare.

3. orice reclamaţiile trebuie să conţină cel puţin:

a. o descriere amplă și detaliată a deficienței, susținută cu probe cum ar fi fotografii sau un raport al unui specialist.

b. specificarea unor alte posibile informaţii din care sa reiasa că produsele livrate şi cele constatat de către Cumpărător ca fiind necorespunzătoare sunt aceleasi.

4. Numai în cazul în care Vânzătorul a indicat în scris că dorește să renunțe la cercetări la locaţie, Cumpărătorul trebuie să dea posibilitatea Vanzatorului de a investiga (sau de a cere să se investigheze) corectitudinea respectivelor reclamaţii la locaţie şi/sau să preia înapoi produsele livrate. Produsele trebuie depozitate în ambalajul original.

5. Reclamaţiile care privesc doar la o parte din produsele livrate nu constituie un motiv pentru a declara necorespunzătoare întreaga livrare.

6. După expirarea termenelor numite la punctele 1 și 2 din acest articol, se consideră că şi Cumpărătorul a acceptat produsele livrate si factura. In acest caz, Vânzătorul nu mai poate fi obligat să ia in considerație nici o reclamație.

7. În cazul în care Cumpărătorul face o reclamație nejustificată, Cumpărătorul îi va plăti Vânzătorului costurile făcute în legătură cu investigația.

1. Vânzătorul nu poate fi tinut obligat pentru pagubele suferite de Cumpărător decât dacă, şi în măsura în care, Cumpărătorul dovedeşte că este vorba despre o intenţie sau o culpa gravă a Vânzătorului.

2. Deficienţele privind eventualele cerinţe fitosanitare şi/sau de alt gen care sunt în vigoare în ţara de import nu îi acordă Cumpărătorului niciun drept la despăgubiri sau la rezilierea contractului decât dacă Cumpărătorul, anterior sau în timpul încheierii contractului, l-a anunţat pe Vânzător în scris despre aceste cerinţe.

3. Vânzătorul nu este în niciun caz răspunzător pentru nici o pierdere suferita de Cumparator. În cazul în care Vânzătorul i s-ar cere totuşi să despăgubească pe Cumparator pentru orice pierdere suferita de acesta din urma raspunderea Vânzătorului nu va depasi la suma facturată, pentru produsele livrate si la care face referire reclamatia.

4. Doar în cazul în care se indică altfel în mod expres, produsele livrate sunt exclusiv pentru scopuri decorative şi nu sunt destinate pentru uz intern. Vânzătorul atrage atenţia că, în cazul utilizării necorespunzătoare, a consumului, contactului şi/sau suprasensibilităţii, produsele pot provoca urmări grave pentru oameni şi/sau animale. Pe deasupra, unele produse pot, prin picurare, dăuna unor materiale care vin în contact cu umiditatea picăturilor. Cumpărătorul are obligația de a transmite această avertizare consumatorilor săi şi îl absolvă pe Vânzător impotriva oricăror plângeri ale terților, inclusiv utilizatorilor finali, cu privire la aceste urmări.

1. Plata trebuie să se facă la sediul Vânzătorului, iar modul de plată este stabilit de către Vânzător:

a. plata în „cash” la livrare; sau

b. în perioada specificată de către vânzător sau, dacă această perioadă nu a fost specificată, în 30 de zile de la data emiterii facturii prin depozit bancar sau prin transfer bancar pe contul bancar specificat de către Vânzător; sau

c. prin retragere automată.

Toate costurile bancare sunt suportate de către Cumpărător.

2. Cumpărătorul nu este autorizat să suspende plata preţului de vânzare sau să deducă o parte din preţul de vânzare fără permisiunea explicită dată în scris, în prealabil, de Vânzător.

3. Se consideră că Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile doar termenul de plată a expirat. In acest caz, Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de indata. Vânzătorul nu îi datorează Cumpărătorului nici un fel de daune cu privire la consecinţele pe care le-ar putea avea această reziliere pentru Cumpărător .

4. Vânzătorul are dreptul ca, în cazul care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, să factureze o dobândă de 1,5% lunar sau dobânda legală, dacă aceasta ar fi mai mare, începând cu data expirării facturii şi până în ziua achitării integrale. Dacă Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile, Vânzătorul are dreptul, de asemenea, să factureze Cumpărătorului pierderile rezultate din cursul valutar.

5. Dacă Cumpărătorul se află în alt stat din Uniunea Europeană decât Olanda, acesta are obligația să informeze Vânzătorul, în scris, care este numărul său de TVA corect. De la prima cerere a Vânzătorului, Cumpărătorul îi va da Vânzătorului toate datele și documentele de care acesta are nevoie pentru a demonstra că produsele sunt livrate în alt stat din Uniunea Europeană în afară de Olanda. Cumpărătorul îl absolvă pe Vânzător de toate responsabilitățile și toate urmările dezavantajoase care reies din faptul că cele descrise aici nu fost respectate parțial sau în totalitate.

6. În cazul în care o terta parte este imputernicita sa incaseze suma datorata Cumparatorul va suporta orice cost judiciar şi/sau extrajudiciar care rezultă din aceasta, de minimum 15% din suma neachitată, suma care va fi scadenta si datorata de indata.

1. Toate produsele livrate rămân proprietatea Vânzătorului până când Cumpărătorul și-a îndeplinit complet toate angajamentele pe care le are față de Vânzător sau pe care le va avea cu privire la produsele livrate, printre care angajamentele privind nereușita Cumpărătorului de a-şi îndeplini obligațiile.

2. Atâta timp cât proprietatea nu s-a transferat, Cumpărătorul nu poate sa constituie gaj pe produsele cumpărate. În cazul în care terţe parti intentioneaza sa indisponibilizeze in orice fel aceste produse, Cumpărătorul trebuie să îl informeze imediat pe Vânzător despre aceasta.

3. La cererea Vanzatorului Cumparatorul este obligat sa coopereze de indata cu Vanzatorul,avand in vedere dreptul de retentie al Vanzatorului.. Cumpărătorul este raspunzator pentru toate costurile pe care Vânzătorul trebuie să le întreprindă în legătură cu retentia titlului de proprietate şi cu acţiunile care rezultă din aceasta, precum şi pentru toate pagubele directe şi indirecte pe care le suferă Vânzătorul.

4. Cu privire la produsele care sunt destinate exportului, din momentul sosirii produselor în ţara de destinaţie sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la proprietate ale acestei tari. În acest caz şi dacă legea aplicabilă permite, se vor aplica urmatoarele prevederi in plus fata de cele stabilite la punctele de la 1 până la 3 de mai sus:

a) În cazul neîndeplinirii obligatiilor de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul de a intra in posesia produselor livrate, precum şi a ambalajelor şi de materialelor de transport livrate şi de a dispune de ele după cum consideră de cuviinţă. Dacă legea prevede, aceasta implică rezilierea contractului respectiv.

b) Cumpărătorul are dreptul să vândă produsele în cursul normal a afacerii sale. Cumparatorul va suporta toate plangerile impotriva unei terte parti, rezultate din aceasta vanzare.. Vânzătorul acceptă acest transfer şi îşi păstrează dreptul de a încasa el orice sume în cazul in care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte intocmai obligaţia de plată..

c) Cumpărătorul are dreptul să prelucreze produsele în cursul normal al afacerii sale, indiferent de faptul ca produsele livrate de Vanzator sunt amestecate cu alte produse care nu provin de la Vânzător. Vânzătorul dobândeşte (co)proprietatea acestor noi produse proporţional cu partea pe care produsele livrate de catre Vanzator o ocupa in noul produs.

d) Dacă legea obliga Vanzatorul să renunţe la o parte din garanţiile stipulate (în cazurile în care garantiile depăşesc cu un anumit procentaj valoarea neachitată a creanţelor), acesta va da pune in aplicare aceste prevederi legale de indata ce Cumpărătorul face o cerere în acest scop, si daca aceasta rezulta din contabilitatea Vânzătorului.

1. Vânzătorul are dreptul să pună la dispoziția lui Floridata, o asociație a vânzătorilor cu ridicata din sectorul floricultură, datele de identificare şi comportamentul de plată al Cumpărătorului.

2. Datele descrise la punctul 1 vor fi înregistrate de Floridata într-o bază de date cu scopul de a afla, de pe o parte, în ce pieţe își expun comercianții produsele de floricultură și, pe de altă parte, care este comportamentul de plată al cumpărătorilor individuali.

3. Datele cu privire la expunerea produselor de floricultură sunt prelucrate în cifre generale care nu conțin date personale. Aceste date vor fi din când în când publicate de Floridata sau de părți terțe.

4. Datele privind comportamentul de plată ale cumpărătorilor individuali vor fi prelucrate cu privire la estimarea riscului prezentat de debitori. Din aceste date pot fi deduse date personale. Datele privind comportamentul de plată vor fi făcute cunoscute de Floridata doar la cerere expresă și doar dacă cererea este făcută de un comerciant cu ridicata care este face parte din Floridata și se extind la limitarea propriului risc privind debitorii.

5. În cazul în care activitățile lui Floridata de mai sus vor fi executate de altcineva la un moment dat, Vânzătorul are dreptul să pună datele de mai sus la dispoziția acestei părți, cu înțelegerea ca aceste date să fie limitate la restricțiile la care se supune Floridata.

1. Toate contractele la care se referă, în întregime sau in parte aceste Condiţii Generale sunt guvernate de legea olandeză. Sunt excluse în mod expres prevederile Convenţiei de la Viena..

2. Vanzatorul va putea sa transmita orice cerere care rezulta din acordurile la care sunt aplicabile aceste Conditii Generale Litigiile privind sau rezultând din ofertele şi/sau contractele la care sunt aplicabile aceste condiţii pot fi prezentate de către cumpărător numai judecătorului olandez competent care este abilitat în zona în care este stabilit vânzătorul. Vânzătorul are dreptul de a alege prezentarea litigiilor judecătorului competent care este abilitat în zona unde este stabilit cumpărătorul sau judecătorul olandez din zona în care Vânzătorul își are sediul.

3. Prin exceptie de la prevederile de la alin. 2, Vânzătorul şi Cumpărătorul pot fi de acord să prezinte orice litigiu unui tribunal arbitral care acţionează in conformitate cu Regulamentul de Arbitraj al Institutului Olandez de Arbitraj, al cărei decizie este definitiva si obligatorie pentru ambele părţi.

1. In orice caz nereglementat de aceste Condiţii Generale , se aplica dreptul olandez.

2. În cazul în care şi în măsura în care orice parte sau oricare prevedere din aceste Condiţii Generale ar fi invalidă conform oricarei prevederi obligatorii a dreptului national sau international se va considera ca acele prevederi nu au fost convenite.. În locul dispoziţiei nule partile vor acţiona ca şi cum, ar fi convenit asupra unei dispoziţii valide care sa corespunda cat mai mult intentiei lor.

Ianuarie 2018

ACEST DOCUMENT ESTE O TRADUCERE. IN CAZUL UNOR NECONCORDANTE INTRE CELE DOUA VARIANTE, VARIANTA IN LIMBA OLANDEZA PREVALEAZA.