mobile menu
mobile menu

OGÓLNE WARUNKI

opracowane przez Stowarzyszenie Hurtowników Florystycznych (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten - VGB) i zdeponowane w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 40596609. 

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert przedstawionych przez hurtownika (zwanego dalej „sprzedającym”) oraz umów zawartych pomiędzy sprzedającym a klientem (zwanym dalej „kupującym”), jak również do ich realizacji. Ustala się wyraźnie, że Ogólne Warunki kupującego nie mają zastosowania, chyba że zawarto w formie pisemnej postanowienie o ich obowiązywaniu. 

2. Postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków strony muszą ustalać w formie pisemnej. Mają one pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami. 

1. Złożone oferty cenowe nie wiążą sprzedającego, chyba że jest w nich oznaczony termin związania ofertą. Jeżeli oferta cenowa zawiera niezobowiązującą propozycję, która zostanie przyjęta przez kupującego, sprzedający ma mimo tego prawo do wycofania tej propozycji w ciągu dwóch dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia jej przyjęcia.

2. Jakiekolwiek szczegóły opublikowane przez sprzedającego na temat oferowanego produktu, w tym, ale nie tylko, obrazy, specyfikacje produktów i podobne przekazy zamieszczone na stronie sprzedawcy lub gdziekolwiek indziej służą tylko jako wskazówki. Sprzedający nie ponosi na ich podstawie żadnej odpowiedzialności, a kupujący nie może dochodzić na ich podstawie żadnych praw, chyba że sprzedający wyraźnie stwierdził na piśmie, że dane produkty odpowiadają opublikowanym szczegółom.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą wyraźnego zaakceptowania zamówienia przez sprzedającego w sposób ogólnie przyjęty w branży. 

4. Oferty cenowe są jednorazowe i nie obowiązują w odniesieniu do kolejnych zamówień.

1. Podane ceny są cenami netto loco siedziby sprzedającego. 

2. O ile nie uzgodniono inaczej, w cenę nie wliczono podatku od towarów i usług (VAT), ewentualnych należności celnych przywozowych, innych podatków i opłat,

kosztów kontroli jakości i/lub badania fitosanitarnego, kosztów załadunku i rozładunku, opakowania, transportu, ubezpieczenia i tym podobnych. Wszystkimi czynnikami zwiększającymi koszty, jakie zostaną w pierwszej kolejności poniesione przez sprzedającego i/lub którymi sprzedający winien obciążyć kupującego w oparciu o przepisy prawne, sprzedający obciąży kupującego. Ubezpieczenie transportowe zostanie zawarte wyłącznie na specjalne życzenie kupującego oraz na jego koszt.

3. Ceny podane są w euro, chyba że na fakturze wymieniona jest inna waluta.

1. Terminy dostaw określone przez sprzedającego są orientacyjne i w przypadku ich przekroczenia kupujący nie uzyskuje prawa do rozwiązania umowy bądź odszkodowania, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.

2. Jeżeli sprzedający (częściowo) nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, jak najszybciej poinformuje on o tym kupującego. Jeżeli nie będzie on w stanie dostarczyć całej zamówionej ilości, ma on prawo do dokonania dostawy częściowej bądź do odroczenia realizacji zamówienia i/lub do dostarczenia innych produktów o takiej samej wartości bądź produktów podobnego rodzaju w porozumieniu z kupującym.

3. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, jako miejsce dostawy obowiązuje miejsce składowania lub pomieszczenie przeznaczone do przetwarzania u sprzedającego, bądź inne miejsce wskazane przez sprzedającego. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostawy lub, jeżeli występuje konieczność przewiezienia produktów, w momencie przekazania ich kupującemu przez przewoźnika lub też gdy opuszczą one miejsce dostawy na potrzeby przewiezienia, niezależnie od faktu, czy przewóz odbywa się z miejsca dostawy i/lub czy kupujący bądź też sprzedający ponosi koszty transportu.

4. Dostawa franco ma miejsce wyłącznie w takim przypadku i w takim zakresie, w jakim zostało to uzgodnione i potwierdzone przez sprzedającego na fakturze lub potwierdzeniu zlecenia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień, jeżeli kupujący nie zapłacił za poprzednią dostawę w terminie zapłaty ustalonym w umowie, jeżeli kupujący w inny sposób nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego lub też jeżeli, w ocenie sprzedającego, występuje ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań.

6. Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionych produktów w ustalonym w umowie miejscu i czasie, popada w zwłokę i ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę jakości towaru. Zamówione produkty pozostają do dyspozycji kupującego w okresie przechowywania i są przechowywane na koszt i ryzyko kupującego.

7. Jeżeli jednak po upływie ograniczonego terminu przechowywania, który można uznać za rozsądny, biorąc pod uwagę rodzaj produktu, nie nastąpił odbiór przez kupującego i zdaniem sprzedającego ryzyko utraty jakości i/lub psucia się produktów wymaga interwencji w celu ograniczenia w możliwie jak największym stopniu powstania szkody, sprzedający ma prawo do sprzedania danych produktów osobie trzeciej.

8. Niewywiązanie się ze zobowiązania przez kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pełnej ceny zakupu.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek niezrealizowania dostawy.

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej sprzedający może rozwiązać (częściowo) umowę bądź odroczyć realizację dostawy na czas występowania siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą rozumie się między innymi, lecz nie tylko, zamieszki na terenie kraju, wojnę, strajk, klęski żywiołowe, epidemie, terroryzm, warunki pogodowe, warunki ruchu drogowego, takie jak na przykład blokady dróg, roboty drogowe lub korki, pożar, środki zapobiegawcze podjęte przez organy rządowe lub zdarzenia podobnego rodzaju, również jeżeli dotyczą one jedynie osoby trzeciej zaangażowanej w realizację umowy, jak np. dostawca sprzedającego lub przewoźnik.

1. Pakowanie odbywa się w sposób ogólnie przyjęty w handlu hurtowym kwiatami i roślinami i sprzedający decyduje o tym zgodnie z zasadami dobrych praktyk handlowych, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.

2. Za opakowania jednorazowe może zostać naliczona opłata. Opakowania jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

3. Jeżeli produkty zostaną dostarczone w opakowaniach wielorazowych (pudła kartonowe) i/lub przy użyciu trwałych materiałów transportowych (wózki piętrowe, kontenery, palety itd.), kupujący winien w ciągu jednego tygodnia od momentu dokonania dostawy zwrócić sprzedającemu identyczne materiały opakowaniowe opatrzone takim samym oznakowaniem (jak np. chip lub etykieta), również jeżeli naliczona została opłata za ich użytkowanie, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej.

4. Jeżeli zwrot nie zostanie dokonany w terminie lub też, w odniesieniu do trwałych materiałów opakowaniowych i/lub transportowych, które zostały użyczone kupującemu na dłuższy okres czasu, jeżeli materiały te nie zostaną zwrócone w ustalonym przez sprzedającego rozsądnym terminie, sprzedający zastrzega sobie

prawo a) do obciążenia kupującego kosztami z tym związanymi, jak również b) do obciążenia kupującego ewentualną poniesioną w związku z tym przez sprzedającego szkodą, jak np. dodatkowe koszty wynajmu.

5. Jeżeli sprzedający poniesie w pierwszej kolejności koszty transportu zwrotnego, kupujący zostanie nimi oddzielnie obciążony, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Jeżeli naliczana jest kaucja, zostaje ona rozliczona po otrzymaniu danego materiału będącego w należytym stanie.

6. W razie uszkodzenia lub utraty wielorazowych i/lub trwałych materiałów opakowaniowych kupujący jest zobowiązany do zwrócenia sprzedającemu kosztu ich naprawy bądź wymiany, jak również do pokrycia ewentualnych dalszych szkód poniesionych w związku z powyższym przez sprzedającego, jak np. dodatkowe koszty wynajmu.

7. W przypadku wystąpienia pomiędzy sprzedającym a kupującym sporu dotyczącego nieuregulowanych ilości materiałów opakowaniowych decydujące będą dane znajdujące się w administracji sprzedającego.

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące widocznych wad, jak również ilości, rozmiaru lub wagi produktów, muszą trafić do sprzedającego natychmiast po stwierdzeniu występowania braków lub też w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania produktów Zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone w formie pisemnej przez kupującego w ciągu dwóch dni od otrzymania produktów. Poza tym widoczne wady należy natychmiast zanotować w dokumentach przewozowych w chwili dostarczenia dostawy.

2. Reklamacje dotyczące ukrytych wad dostarczonych produktów należy zgłosić sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, a jeżeli zgłoszenie nie nastąpi w formie pisemnej, należy je potwierdzić na piśmie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

3. Reklamacje muszą zawierać przynajmniej:

a. szczegółowy i dokładny opis wady poparty materiałami dowodowymi, takimi jak zdjęcia lub raport rzeczoznawcy;

b. informację na temat ewentualnych innych faktów, na podstawie których można wywnioskować, że dostarczone produkty są tożsame z produktami odrzuconymi przez kupującego.

4. Sprzedającemu należy zawsze umożliwić zbadanie słuszności danych reklamacji na miejscu i/lub odbiór dostarczonych towarów, chyba że sprzedający wyraźnie poinformował w formie pisemnej o odstąpieniu od badania słuszności reklamacji na miejscu. Produkty należy przekazać do jego dyspozycji w oryginalnym opakowaniu.

5. Reklamacje dotyczące jedynie części dostarczonych produktów nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia całej dostawy. 

6. Po upływie terminów określonych w punktach 1 i 2 niniejszego artykułu uznaje się, że kupujący zaakceptował dostarczone towary bądź też fakturę. Reklamacje nie będą już wówczas rozpatrywane przez sprzedającego.

7. Jeżeli okaże się, że reklamacja złożona przez kupującego jest nieuzasadniona, kupujący będzie musiał zwrócić sprzedającemu koszty poniesione przez niego w związku z badaniem towarów.

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkodę poniesioną przez kupującego, chyba że kupujący udowodni, że sprzedający działał umyślnie lub że można mu zarzucić rażące niedbalstwo.

2. Wady dotyczące ewentualnych wymogów fitosanitarnych i/lub innych wymogów obowiązujących w kraju wwozu nie uprawniają kupującego do odszkodowania bądź rozwiązania umowy, chyba że i jedynie w takim zakresie jak, kupujący poinformował sprzedającego w formie pisemnej o tych wymogach w momencie zawarcia umowy.

3. Sprzedający nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą na skutek przerwania produkcji, szkodę powstałą na skutek opóźnienia, utratę zysku, szkodę powstałą na skutek przestoju bądź inną szkodę następczą poniesioną przez kupującego. W przypadku, gdyby sprzedający mimo tego był zobowiązany do wynagrodzenia szkody, odpowiedzialność cywilna sprzedającego jest wyraźnie ograniczona do kwoty faktury, bez podatku VAT, należnej za część dostawy, której szkoda ta dotyczy.

4. O ile nie podano wyraźnie inaczej, dostarczone produkty przeznaczone są wyłącznie do celów dekoracyjnych i nie nadają się do spożycia. Sprzedający zaznacza, że w razie niewłaściwego użytkowania, konsumpcji, kontaktu i/lub nadwrażliwości produkty mogą mieć szkodliwe skutki dla ludzi i/lub zwierząt. Ponadto niektóre z produktów mogą, na skutek powstawania kropli, powodować szkody materiałów, które będą miały kontakt z powstałą w ten sposób wilgocią. Kupujący ma obowiązek przekazania tego ostrzeżenia swoim odbiorcom i zwalnia sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za roszczenia osób trzecich, włącznie z użytkownikami końcowymi, dotyczące tych skutków.

1. Płatność musi być dokonana w biurze sprzedającego i tylko w sposób przez niego podany:

a. gotówką przy odbiorze; lub

b. w terminie ustalonym przez sprzedającego lub, jeżeli taki termin nie został określony, w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury poprzez depozyt lub

przelew bankowy na konto podane przez sprzedającego; lub

c. przez polecenie zapłaty.

Ewentualne koszty bankowe obciążają kupującego.

2. Kupujący nie ma prawa do odroczenia płatności ceny zakupu ani do potrącenia jakiejkolwiek kwoty od ceny zakupu bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody w formie pisemnej od sprzedającego.

3. Kupujący dopuszcza się zwłoki w każdym przypadku, gdy nie dokona zapłaty w terminie. Sprzedający ma wówczas prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, doręczając kupującemu zawiadomienie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia)). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek następstwa, jakie to rozwiązanie umowy może mieć ewentualnie dla kupującego.

4. W przypadku zwłoki ze strony kupującego, sprzedający ma prawo obciążyć kupującego odsetkami wysokości 1,5% w ujęciu miesięcznym bądź odsetkami ustawowymi, jeżeli będą one wyższe, począwszy od daty upływu terminu zapłaty faktury do daty całkowitego uiszczenia zapłaty. W przypadku zwłoki ze strony kupującego sprzedający ma również prawo do obciążenia kupującego kwotą straty poniesionej przez sprzedającego z tytułu wahań kursów wymiany walut.

5. Kupujący prowadzący działalność w innym państwie członkowskim UE niż Holandia przekaże sprzedającemu w formie pisemnej informację na temat swojego prawidłowego numeru VAT. Kupujący przekaże ponadto sprzedającemu na pierwsze wezwanie sprzedającego wszystkie dane i dokumenty, jakie będą sprzedającemu potrzebne celem dowiedzenia, że produkty zostały dostarczone do innego państwa członkowskiego UE niż Holandia. Kupujący zwalnia sprzedającego z wszelkich roszczeń wynikających z niewywiązania się lub też niewywiązania się w pełni z powyższego postanowienia oraz z wszelkich negatywnych skutków z tym związanych.

6. Jeżeli uzyskanie zapłaty wymaga zaangażowania osób trzecich, związane z tym koszty sądowe i/lub pozasądowe – wynoszące minimalnie 15% zaległej kwoty – są należne w trybie natychmiastowym i ponosi je kupujący.

1. Wszystkie dostarczone produkty pozostają własnością sprzedającego do chwili uiszczenia w pełni przez kupującego wszystkich roszczeń, jakie sprzedający posiada lub będzie posiadać wobec kupującego w związku z dostarczonymi przez niego produktami, co obejmuje również roszczenia dotyczące zaległości kupującego w wypełnianiu swoich zobowiązań..

2. Dopóki własność nie zostanie przeniesiona, kupujący nie ma prawa do ustanowienia zastawu na dostarczonych produktach ani do wykorzystania ich w jakikolwiek inny sposób w celu zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku, gdy osoby trzecie zajmą

lub wyrażą zamiar zajęcia tych produktów lub będą chciały uzyskać z nich zaspokojenie swoich roszczeń w jakikolwiek inny sposób, kupujący ma obowiązek poinformować o tym natychmiast sprzedającego.

3. Przy wykonywaniu przez sprzedającego jego praw wynikających z zastrzeżenia własności, kupujący za każdym razem tym będzie w pełni współpracował ze sprzedającym na jego pierwsze żądanie i na własny koszt kupującego. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty, jakie sprzedający poniesie w związku z zastrzeżeniem własności i działaniami podejmowanymi w celu jego realizacji, jak również za wszelkie wynikające z nich bezpośrednie i pośrednie szkody poniesione przez sprzedającego.

4. W odniesieniu do produktów przeznaczonych na eksport, od chwili przybycia tych produktów do kraju przeznaczenia do zastrzeżenia własności zastosowanie mają obowiązujące w kraju przeznaczenia przepisy prawne dotyczące skutków zastrzeżenia prawa własności. Wówczas, jeżeli właściwe prawo dopuszcza taką możliwość, obok postanowień ujętych w punktach od 1 do 3 włącznie obowiązują także następujące postanowienia:

a) W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania przez kupującego, sprzedający ma prawo do natychmiastowego przejęcia w swoje posiadanie dostarczonych produktów, jak również dostarczonych wraz z nimi materiałów opakowaniowych i transportowych i dysponowania nimi według własnego uznania. Jeżeli stanowi tak właściwe prawo, implikuje to rozwiązanie stosownej umowy.

b) Kupujący ma prawo do sprzedaży produktów w ramach normalnego prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa. Kupujący przenosi niniejszym na sprzedającego wszystkie swoje prawa i roszczenia, które są i będą mu należne od osoby trzeciej z tytułu tej sprzedaży. Sprzedający przyjmuje tę cesję praw i roszczeń i zastrzega sobie prawo do osobistego dochodzenia kwoty roszczeń wobec osoby trzeciej z chwilą, gdy kupujący nie będzie się należycie wywiązywać z obowiązku zapłaty i będzie zalegać z płatnościami.

c) Kupujący ma prawo do przetwarzania produktów w ramach normalnego prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa, wraz z produktami pochodzącymi od sprzedającego lub też nie. Proporcjonalnie do tego, w jakiej części produkty sprzedającego stanowią część powstałej rzeczy, sprzedający nabywa prawo (współ)własności w stosunku do tej nowej rzeczy, które to prawo istniejące w danej chwili oraz powstałe w przyszłości kupujący przenosi niniejszym na sprzedającego, a sprzedający je przyjmuje.

d) Jeżeli prawo właściwe stanowi, że sprzedający musi na żądanie zrzec się części otrzymanych zabezpieczeń w przypadkach, gdy przekraczają one o określoną ilość procent należne jeszcze roszczenia, sprzedający dostosuje się do tego z chwilą, gdy zażąda tego kupujący i jeżeli będzie to wynikać z ksiąg rachunkowych sprzedającego.

1. Sprzedającemu przysługuje prawo do udostępnienia danych identyfikacyjnych kupującego oraz danych dotyczących płatności i wiarygodności płatniczej kupującego organizacji Floridata zrzeszającej hurtowników z branży ogrodnictwa ozdobnego.

2. Dane określone w punkcie 1 będą przez Floridata przetwarzane w bazie danych w celu uzyskania informacji dotyczących z jednej strony rynków, na których zrzeszeni hurtownicy sprzedają swoje produkty z branży ogrodnictwa ozdobnego, zaś z drugiej dotyczących wiarygodności płatniczej poszczególnych kupujących.

3. Dane dotyczące zbytu produktów z branży ogrodnictwa ozdobnego będą przetwarzane w postaci wartości zagregowanych, w oparciu o które nie będzie możliwe ustalenie żadnych danych osobowych. Dane te będą od czasu do czasu publikowane przez Floridata lub osoby trzecie.

4. Dane dotyczące wiarygodności płatniczej poszczególnych kupujących będą przetwarzane na potrzeby oszacowania ryzyka związanego z dłużnikami. W oparciu o te dane możliwe będzie ewentualnie ustalenie danych osobowych. Dane dotyczące wiarygodności płatniczej będą przez Floridata ujawniane wyłącznie na specjalną prośbę, o ile wypłynie ona od hurtownika zrzeszonego w tej organizacji i będzie ona miała na celu ograniczenie jego własnego ryzyka związanego z dłużnikami.

5. Jeżeli wyżej wymienione czynności wykonywane przez Floridata będą w późniejszym czasie wykonywane przez inny podmiot, sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do udostępnienia wyżej wymienionych danych temu podmiotowi, wobec którego będą obowiązywały te same obostrzenia dotyczące tych danych, jakie obowiązują organizację Floridata.

1. Do wszystkich umów i ofert cenowych, do których mają całkowicie lub częściowo zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, prawem właściwym jest prawo holenderskie z wyraźnym wykluczeniem postanowień konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Spory związane z ofertami cenowymi i/lub umowami, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, mogą być przedkładane przez kupującego do rozpatrzenia wyłącznie w sądzie holenderskim posiadającym właściwość miejscową w obszarze, na którym mieści się siedziba sprzedającego. Sprzedający ma prawo do zadecydowania według własnego wyboru, że spory zostaną przedłożone do rozpatrzenia w sądzie posiadającym właściwość miejscową na obszarze, na którym mieści się siedziba kupującego bądź też w sądzie holenderskim właściwym dla miejsca, w którym mieści się siedziba sprzedającego.

3. W odstępstwie od postanowień ujętych w artykule XI, punkt 2., sprzedający i kupujący mogą umówić się, że ewentualny spór zostanie przedłożony do rozpatrzenia komisji arbitrażowej działającej zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Holenderskiego Instytutu ds. Arbitrażu (Nederlands Arbitrage-instituut), której orzeczenie obie strony akceptują jako wiążące.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach i, zastosowanie mają również odpowiednie przepisy prawa holenderskiego.

2. W przypadku i jeżeli jakakolwiek część bądź jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków okazało(-a)by się nieważna(-e) według prawa holenderskiego ze względu na sprzeczność z określonym obligatoryjnym przepisem prawnym, nadal wiążące będą pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków. W miejsce tego nieważnego postanowienia przyjmuje się taki sposób postępowania, jakby strony uzgodniły ze sobą postanowienie zgodne ze znaczeniem tego nieważnego postanowienia bądź postanowienie posiadające jak najbardziej zbliżone znaczenie, gdyby wiedziały o tym, że postanowienie to jest nieważne.

Listopad 2018

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie Ogólnych Warunków dla Hurtowni Florystycznych sporządzonych w języku holenderskim. W przypadku rozbieżności rozstrzygająca będzie wersja holenderska.