mobile menu
mobile menu

Prohlášení o ochraně soukromí

FleuraMetz si klade za cíl zpracovat a spravovat osobní údaje, které jsou požadovány na některých místech našich stránek, jako např. telefonní číslo, e-mailová nebo poštovní adresa, způsobem zaručujícím ochranu Vaše soukromí.

1.      Proč toto prohlášení o ochraně soukromí? 

Jako organizace považujeme ochranu osobních údajů za životně důležitou. Za tím účelem dodržujeme Obecné nařízení o ochraně údajů (AVG) a prováděcí zákon AVG. Osobní údaje se zpracovávají s největší možnou pečlivostí. 

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Například vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo osobní e-mailová adresa, finanční údaje, ale i IP adresa vašeho počítače. 

Zpracování osobních údajů se týká všech úkonů, které můžeme s vašimi osobními údaji provádět, od shromažďování až po likvidaci. Je to tedy široký pojem. 

V každém případě pod to spadají následující úkony: shromažďování, záznam, třídění, uchovávání, aktualizování, změny, vyžádání, konzultace, použití, přenos, rozšiřování, dávání k dispozici, slučování, dávání do souvislostí, blokování, výmaz a likvidace. 

2.      Proč vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • Zasílání nabídek a informací (Inspirations).
 • Uskutečňování dodávek a objednávek nebo poskytování služeb.
 • Inkasování pohledávek, kam patří i předávání takových pohledávek do rukou třetích osob.
 • Zajišťování transportu.
 • Udržování kontaktů se zákazníky.
 • Vyhovění zákonným povinnostem. 

3.      Jste povinni tyto údaje poskytnout?

Jste povinni poskytnout osobní údaje v důsledku zákonné nebo smluvní povinnosti nebo kvůli nezbytné podmínce pro uzavření smlouvy. 

4.      Jaké vaše údaje zpracováváme?

 • Jméno, název společnosti, právní forma, adresa, bydliště, PSČ, země
 • Telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa
 • Finanční údaje: DIČ, číslo v obchodním rejstříku, číslo bankovního účtu
 • Typ podniku: Maloobchod, Velkoobchod
 • Druh podniku: Květiny, Rostliny, Příslušenství, Ostatní
 • Zákaznické číslo 

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě následujících zásad článku 6 Obecného nařízení o ochraně údajů:

 1. Souhlas
 2. Provádění smlouvy
 3. Zákonná povinnost
 4. Plnění úkolu ve veřejném zájmu
 5. Oprávněný zájem 

5.      Komu vaše údaje poskytujeme? 

Vaše osobní údaje v zásadě používáme pouze pro vlastní podnikatelskou činnost a (provádění) smlouvy. V některých případech může být zapotřebí předat vaše údaje dalším stranám:

 • Společnostem - členům skupiny
 • Zapojeným zpracovatelům
 • Externím poradcům
 • Externím (finančním) poskytovatelům služeb
 • Finančnímu úřadu
 • Orgánům dozoru 

Se stranami, které naším jménem zpracovávají osobní údaje (tzv. „zpracovateli“), uzavíráme (pokud je to zapotřebí), smlouvy o zpracování. Děláme to proto, aby když jim údaje poskytneme, bylo jasně stanoveno, že tyto údaje také dobře zabezpečí, a musejí nám včas nahlašovat (podezření z) úniku dat. 

6.      Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 

Při uchovávání osobních údajů vycházíme z toho, že údaje neuchováme déle než je nezbytné pro účel, za jakým jsme je zpracovali. Pokud existují zákonné termíny pro uchování, pak je respektujeme. Údaje můžeme uchovávat déle, jestliže na tom máme oprávněný zájem (například když probíhá právní řízení nebo je zahájeno a my musíme mít možnost obhajoby). 

7.      Jak vaše osobní údaje chráníme? 

Zabezpečení vašich osobních údajů je u nás dobře zařízeno fyzickými, administrativními, organizačními a technickými opatřeními. Osoby mají přístup k vašim osobním údajům pouze tehdy, jestliže je to skutečně zapotřebí pro výkon jejich funkce. 

Údaje nezbytné pro specifické účely se poskytují dalším osobám v rámci organizace, jako je vaše e-mailová adresa pro účely zaslání nabídky. 

Vaše elektronické osobní údaje jsou chráněné pomocí autorizace. Fyzická opatření se týkají uzamykání skříní a prostorů a příslušného systému zacházení s klíči.

 Tím udržujeme patřičnou úroveň ochrany. Je-li to zapotřebí, pravidelně ji aktualizujeme. 

8.      Jaká máte práva? 

Každá dotčená osoba má na základě AVG právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, zpracování, námitku a přenos údajů. Dotčené osoby mají krom toho právo podat stížnost u dozorového orgánu. V Nizozemsku je to Orgán osobních údajů (Autoriteit Persoonsgegevens - AP) v Haagu. 

9.      Kam se mohu obrátit s dotazem nebo žádostí? 

Jestliže se chcete dovolávat svých práv, zašlete e-mail na #mail1#

I pokud máte nějaký jiný dotaz nebo stížnost ohledně zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat: #mail1#.

V přiměřené lhůtě to vyřídíme, nejpozději však do 1 měsíce. Kdybychom tento termín nemohli z jakéhokoli důvodu dodržet, pak o tom dotyčnou osobu včas budeme informovat a vyřízení se uskuteční do 3 měsíců od obdržení žádosti. 

10.   Platnost 

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně soukromí upravit. Jestliže se jedná o důležitou změnu, uvědomíme vás o tom prostřednictvím mailu a/nebo zprávami na webové stránce. 

11.   Zásady používání cookies 

Používáním našeho webu souhlasíte s ukládáním cookies. Jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je ze dne 25. května 2018.