mobile menu
mobile menu

Všeobecné obchodní podmínky

sestavené Svazem velkoobchodníků květinářských výrobků [Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)] a uložené u Obchodní komory [Kamer van Koophandel] v Amsterdamu pod číslem 40596609 (dále nazývané "Všeobecné obchodní podmínky").

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky poskytnuté velkoobchodníkem (dále naz.ván "prodejce") a smlouvy uzavřené mezi prodejcem a zákazníkem (dále naz.ván "kupující"), i na jejich provedení. Není-li písemně dohodnuto jinak, je uplatnění podmínek kupujícího v.slovně vyloučeno. 

2. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecn.ch obchodních podmínek musí strany v.slovně dohodnout písemně. Taková ustanovení mají přednost před Všeobecn.mi obchodními podmínkami. 

1. Nabídky jsou nezávazné, ledaže jsou omezené lhůtou. Jestliže je nabídka nezávaznou nabídkou a kupující ji přijme, pak i tehdy má prodejce právo tuto nabídku odvolat během dvou pracovních dní po obdržení přijetí. 

2. Všechny podrobnosti t.kající se nabízeného v.robku, které prodávající zveřejní, a to nejen včetně obrázků, specifikací v.robku a podobn.ch sdělení, na webové stránce prodávajícího nebo kdekoli jinde, slouží pouze pro naznačení. Ze strany prodávajícího z nich neplynou žádné závazky a kupující z nich nemůže vyvozovat žádná práva, ledaže prodávající zřetelně písemně stanoví, že dané v.robky odpovídají zveřejněn.m podrobnostem.  

3. Smlouva vzniká ve chvíli v.slovně vyjádřeného přijetí zakázky prodejcem způsobem, kter. je v tomto odvětví běžn..  

4. Nabídky jsou jednorázové a neplatí pro doobjednání.  

1. Cenami se rozumí ceny při odběru od prodejce. 

2. Pokud není smluveno jinak jsou v ceně jsou zahrnuty: daň z přidané hodnoty (DPH) [BTW], dovozní clo, jiné daně a poplatky, náklady na kontrolu kvality a/nebo rostlinolékařské vyšetření, náklady na nakládku a vykládku, obaly, převoz, pojištění a ostatní náklady. Všechny faktory zvyšující režijní cenu , které jsou původně placeny prodávajícím a / nebo které by měl prodejce na základě legislativy účtovat 

kupujícímu, kupujícímu prodejce naúčtuje. Doprava pojištění bude uzavřena pouze na zvláštní žádost a na náklady kupujícího. 

3. Ceny jsou udány v eurech, pokud není na faktuře uvedena jiná měna. 

1. Prodejcem udané dodací lhůty jsou pouze orientační a nedávají kupujícímu při jejich překročení žádné právo ke zrušení smlouvy a/nebo náhradě škody, ledaže se strany písemně dohodly jinak.  

2. Jestliže prodejce nebude moci (částečně) svou povinnost splnit, pak o tom kupujícího co nejrychleji vyrozumí. Pokud nemůže dodat celé objednané množství, pak je oprávněn vykonat dílčí dodávku nebo dodávku nedodat a/nebo po dohodě s kupujícím dodat jiné v.robky, které jsou rovnocenné nebo stejného druhu.  

3. Jestliže není písemně smluveno jinak, je místem plnění dodávky předmětu smlouvy prodejcovo místo uskladnění nebo prostory zpracování či jiné místo určené prodejcem. Riziko přechází na kupujícího v okamžiku dodání nebo, má-li b.t uskutečněna přeprava v moment kdy jsou v.robky předány dopravci nebo opouští místo dodání za účelem dopravy, bez ohledu na to, zda se přeprava uskutečňuje od místa dodání či zda přepravní náklady hradí kupující nebo prodávající.  

4. Bezplatná dodávka se uskutečňuje pouze, jestliže a nakolik je to prodejcem uvedeno na faktuře nebo jinak písemně sjednáno.  

5. Prodejce si vyhrazuje právo zakázky neprovést, jestliže kupující minulou dodávku nezaplatil ve smluvené platební lhůtě, nesplnil své povinnosti vůči prodejci nebo podle mínění prodejce hrozí jiné selhání.  

6. Jestliže kupující objednané v.robky neodebral ve smluvenou dobu a na smluveném místě, riziko případného snížení kvality nese kupující. Objednané v.robky mu jsou k dispozici a jsou uskladněny na jeho účet a riziko.  

7. Pokud ovšem po uplynutí přiměřené doby uskladnění, kterou lze vzhledem k druhu v.robku považovat za přiměřenou, kupující žádn. odběr neuskuteční a na základě toho hrozí riziko (další) ztráty kvality a/nebo zkažení v.robků, které podle prodejce vyžaduje, aby se co možná nejvíce předešlo škodě, pak je prodejce dotyčné v.robky oprávněn volně prodat třetí straně.  

Neodebrání v.robků nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit plnou kupní cenu. 

8. Prodejce nenese odpovědnost za škodu v důsledku neuskutečněné dodávky.  

1. Prodejce může v případě vyšší moci od smlouvy úplně nebo částečně odstoupit či dodávku pozastavit po dobu trvání vyšší moci.  

2. Pod vyšší mocí se zejména, ale ne v.lučně, rozumí okolnosti, jako jsou vnitrostátní nepokoje, válka, stávka, přírodní katastrofy, epidemie, terorismus, povětrnostní vlivy, dopravní podmínky jako např. zátarasy na cestě, silniční práce nebo dopravní zácpy, požáry, státní opatření nebo podobné události, a to i když se to t.ká pouze třetí straně zapojené do provádění této dohody, jako je dodavatel prodejce nebo dopravce.  

1. Balení se provádí ve velkoobchodě květin a rostlin obvykl.m způsobem a je provedeno prodejcem dle obchodních zvyklostí, ledaže se strany písemně dohodly jinak. 

2. Jednorázov. obal lze naúčtovat a nepřijímá se zpět. 

3. Pokud budou v.robky dodány ve vícerázov.ch obalechiál (lepenkové krabice) a/nebo na trvanlivém převozním materiálu ( stohovací vozíky kontejnery apod.) musí kupujícíběhem t.dne po dodání identick. obalov. materiál vrátit prodejci se stejnou registraci (jako je čip nebo štítek) i v případě, že je za něj naúčtována úhrada za použití, není-li písemně dohodnuto jinak. 

4. Pokud není zpětná zásilka provedena včas nebo pokud nebyl trvanliv. balící a/nebo přepravní materiál zapůjčen. kupujícímu na delší dobu k použití , navrácen v vhodném termínu stanoveném prodejcem pak si prodejce vyhrazuje právo a) jejich náklady kupujícímu naúčtovat, a také b) po něm případně vyžadovat úhradu s tímto spojené škody způsobené prodejci, jako například další pronájem. 

5. Pokud původně prodejce zaplatí náklady za zpáteční přepravu, pak se tyto náklady naúčtují kupujícímu zvlášť, není-li písemně dohodnuto jinak, Jestliže se účtuje záloha, pak se vyúčtuje po zpětném přivezení dotyčného materiálu v řádném stavu.  

6. V případě poškození nebo ztráty obalov.ch materialů na více použití a / nebo trval.ch obalov.ch materialů je kupující povinen uhradit prodejci jejich opravu nebo v.měnu, jakož i jakoukoliv další s tímto spojenou škodu jako další pronájem. 

7. V případě sporu mezi prodejcem a kupujícím o dlužném množství přepravního materiálu je řídící administrativa prodejce.  

1. Reklamace, t.kající se viditeln.ch závad včetně počtu, rozměru nebo hmotnosti musí 

b.tnahlášeny prodejci okamžitě po zjištění či v každém případě do 24 hodin po obdržení v.robků . Telefonické oznámení vad musí b.t kupujícím písemně potvrzeno do dvou dní od obdržení v.robků.Zjevné vady musí b.t navíc ihned po dodání v.robků zaznamenány na přepravních dokumentech. 

2. Stížnosti, t.kající se nezjevn.ch vad dodan.ch v.robků, musí b.t nahlášeny prodejci neprodleně po jejich zjištění, a pokud toto nahlášení není provedeno písemně, pak musí b.t během 24 hodin po tomto nahlášení písemně potvrzeno. 

3. Reklamace musí obsahovat přinejmenším: 

a. podrobn. a přesn. popis vady, doloženo důkazov.m materiálem jako fotografie a znaleck. posudek; 

b. důkaz, že dodané a kupujícím reklamované v.robky pocházejí z dodávky prodejce. 

4. Prodejce musí mít vždy možnost (nechat) provést šetření správnosti dotyčn.ch reklamací na místě a/nebo odebrat dodané zboží zpět, pokud prodejce písemně neuvedl, že od prošetření na místě ustupuje. Reklamované v.robky musí b.t uchovány k dispozici v původním balení. 

5. Uplatnění reklamace pouze na část dodávky nemá žádny vliv na odmítnutí celé dodávky. 

6. Po uplynutí lhůt uveden.ch v bodě 1 a 2 tohoto odstavce se má za to, že kupující dodané zboží, příp. fakturu schválil. Poté již prodejce žádné reklamace nepřijímá. 

7. Pokud reklamace podaná kupujícím není opodstatněná, je kupující povinen prodejci uhradit náklady vzniklé v souvislosti s jejím prošetřením 

1. Prodejce neodpovídá za případnou škodu, kterou utrpěl kupující, s v.jimkou případu, kdy kupující dokáže, že škoda byla způsobená prodejcem úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 

2. Nesplněním případn.ch rostlinolékařsk.ch a/nebo jin.ch požadavků t.kajících se předmětn.ch v.robků platn.ch v zemi dovozu nevznikají kupujícímu žádné nároky (jako např. na náhradu škody nebo na odstoupení od smlouvy), s v.jimkou, kdy kupující před uzavíráním smlouvy písemně prodejce vyrozuměl o takov.ch požadavcích. 

3. Prodejce nenese v žádném případě odpovědnost za provozní škodu, škodu vzniklou prodlevou, za ztrátu zisku nebo jinou následnou škodu kupujícího. Jestliže je i přesto prodejce povinen škodu uhradit, pak je odpovědnost prodejce v.hradně omezena na fakturační částku za vadné v.robky bez DPH. 

4. Pokud není v.slovně stanoveno jinak, jsou dodávané v.robky určeny v.hradně k dekoračním účelům a nejsou vhodné ke konzumaci. Prodejce poukazuje na to, že v.robky mohou mít škodlivé důsledky pro člověka a/nebo zvíře při nesprávném použití, konzumaci, kontaktu a/nebo přecitlivělosti. Kromě toho mohou některé produkty kapáním způsobit škodu na materiálech, které přicházejí do styku s kapkou tekutiny. Kupující má povinnost dané upozornění předat sv.m odběratelům a, co se t.če těchto důsledků, zbavuje prodejce všech nároků třetích osob, včetně konečn.ch spotřebitelů. 

1. Platba musí b.t provedena v prostorách prodávajícího a dle volby prodávajícího: 

a. za hotové beze srážky; nebo 

b. během lhůty stanovené prodávajícím nebo, pokud nebyla stanovena žádná lhůta, do 30 dnů od data fakturace, zálohou nebo převodem na bankovní účet stanoven. prodávajícím; nebo 

c. automatick.m v.běrem. 

Případné bankovní poplatky budou naúčtovány kupujícímu. 

2. Kupující není oprávněn pozastavit úhradu kupní ceny nebo jakoukoliv dlužnou částku snížit kupní cenu bez v.hradního předchozího písemného souhlasu prodejce. 

3. Při nedodržení mezi stranami je již kupující v prodlení V tomto případě má prodejce právo smlouvu s okamžitou platností ukončit pouh.m sdělením kupujícímu (v.slovné ujednání o ukončení). Prodejce neodpovídá za případné škody vzniklé kupujícímu v souvislosti s tímto ukončením. 

4. Prodejce je v případě prodlení kupujícího oprávněn účtovat od prvního dne splatnosti faktury až do dne plného splacení úrok z prodlení ve v.ši 1,5% na měsíční bázi či v případě, že je vyšší, zákonn. úrok od data splatnosti faktury až do okamžiku úplného zaplacení. V případě prodlení kupujícího, je prodejce oprávněn naúčtovat t.mto způsobenou ztrátu v.kyvem měnového kurzu. 

5. Kupujícímu se sídlem v členském státě EU, jiném než je Nizozemsko prodejce písemně oznámí své řádné identifikační číslo daňového plátce DPH. Kupující je dále povinen na první žádost prodejce poskytnout veškeré informace a dokumenty, které prodejce potřebuje k prokázání skutečnosti, že produkty byly dodány do jiného členského státu EU, než Nizozemsko. Kupující osvobozuje prodejce ode všech nároků a nepřízniv.ch důsledků vypl.vajících z z částečného či plného nedodržení těchto ustanovení . 

6. Musí-li b.t platba uskutečněna zapojením třetí strany, pak jsou následné soudní a / nebo mimosoudní náklady - s minimem 15% z dlužné částky - okamžitě vymahatelné splatné kupujícím a ponese je kupující. 

1. Všechny dodané v.robky zůstávají ve vlastnictví prodejce, dokud kupující nesplnil všechny pohledávky, které prodejce vůči kupujícímu má nebo získá v souvislosti s v.robky,jenž dodal, včetně pohledávek , t.kajících se nedostatků kupujícího v plnění jeho závazků. 

2. Dokud v.robky nepřešly do vlastnictví nesmí kupující dodané v.robky zastavovat nebo jin.m způsobem poskytovat jako záruku. V případě, že třetí osoba tyto v.robky zabavila či je chce jin.m způsobem nechat prodat, musí o tom kupující prodejce ihned informovat.  

3. Při uplatňování práv prodejce z v.hrady vlastnického práva kupující vždy po první žádosti a na vlastní náklady poskytne plnou spolupráci. Kupující odpovídá za všechny náklady, které nesl prodejce v souvislosti s jeho v.hradou vlastnického práva a s tím souvisejícími činnostmi, stejně jako za veškerou přímou a nepřímou škodu utrpěnou prodejcem.  

4. V souvislosti s v.robky, které jsou určeny pro v.voz, se od chvíle dovezení produktů do země určení na v.hradu vlastnického práva vztahují zde platné předpisy pro koupi s v.hradou vlastnictví. Kromě ustanovení v bodech 1 až 3 pak platí, pokud to dotyčné právo umožňuje: 

a) V případě nedodržení závazku kupujícím má prodejce právo dodané v.robky i zároveň s nimi dodané obalové a transportní materiály ihned zabavit a disponovat jimi dle vlastního uvážení. Pokud to právní předpisy stanovují, zahrnuje to i ukončení dotyčné smlouvy. 

b) Kupující má právo prodávat v.robky při běžném provozu svého podniku. Již nyní na každ. případ do budoucna převádí všechny pohledávky, které vůči třetí osobě prodejem získá. Prodejce přijímá tento převod a vyhrazuje si právo pohledávku sám inkasovat, jakmile kupující řádně nesplní svou platební povinnost a, nakolik to bude potřeba, nachází se v prodlení. 

c) Kupující má právo zpracovávat v.robky při běžném provozu svého podniku, ať už spolu s v.robky, které nejsou původem od prodejce, nebo bez nich. V poměru, ve kterém v.robky prodejce tvoří část vzniklé věci, získává prodejce (spolu) vlastnictví na této nové věci, kterou kupující již nyní na každ. případ do budoucna převádí na prodejce a které prodejce přijímá. 

d) Pokud právní předpisy stanovují, že prodejce musí na žádost postoupit část ujednan.ch jistot v případech, kdy tyto jistoty převyšují hodnotu ještě nezaplacen.ch pohledávek o určité procento, pak tak prodejce na v.slovnou žádost kupujícího učiní, což se projeví v účetnictví prodejce. 

1. Prodávající má právo poskytnout identifikační údaje o údaje platbách a platební morálce kupujícího Floridatě - partnerství velkoobchodníků v květinářské branži. 

2. Údaje uvedené v odstavci 1 zpracuje Floridata v databázi s cílem získat přehled na 

jedné straně o trzích, na nichž mají přidružení velkoobchodníci odbyt sv.ch květinářsk.ch produktů a na druhé straně o platební morálce jednotliv.ch odběratelů. 

3. Údaje t.kající se odbytu květinářsk.ch v.robků jsou zpracovávány v souhrnn.ch údajích, z nichž nelze odvodit žádné osobní údaje. Tyto údaje času od času Floridata publikuje, též prostřednictvím třetí strany. 

4. Údaje o platební morálce jednotliv.ch odběratelů jsou zpracovány pro potřebu posouzení rizika dlužníka. Odtud je možné odvodit případné osobní údaje. Údaje o platební morálce Floridata sděluje pouze na zvláštní žádost za předpokladu, že o to žádá velkoobchodník, kter. je účastníkem Floridaty se snahou omezit své vlastní riziko dlužníka. 

5. Pokud v.še označené činnosti Floridaty budou svého času provedeny něk.m jin.m, pak má prodejce právo poskytnout v.še uvedené údaje tomuto jinému subjektu, na kter. se v souvislosti s těmito údaji vztahují stejná omezení jako na Floridatu.  

1. Všechny smlouvy a nabídky, k nimž se zcela nebo částečně vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky, podléhají nizozemskému právu a v rámci tohoto jsou v.slovně vyloučena ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží ze 11.04.1980 [CISG].  

2. Soudní příslušnost pro spory t.kající se nebo vypl.vající ze smluv, na něž se vztahují tyto podmínky, má pouze nizozemsk. soud, kter. je příslušn. v místě sídla prodejce. Prodejce je kromě toho oprávněn obrátit se na soud příslušn. v místě sídla kupujícího, či k nizozemskému soudci v oblasti, kde má sídlo prodejce.  

3. Odchylně od ustanovení v odstavci 2. se mohou prodejce a kupující dohodnout, že případn. spor bude předložen arbitrážní komisi, která jedná podle Arbitrážního řádu nizozemského arbitrážního ústavu [Nederlands Arbitrage Instituut], jehož rozhodnutí se oběma stranami přijímá jako závazné. 

1. V těch případech, kdy tyto podmínky neuplatňují, se rovněž aplikuje nizozemská legislativa.  

2. Pokud a nakolik by některá část těchto Všeobecn.ch obchodních podmínek či některá ustanovení smluv, které byly uzavřené se zahrnutím těchto Všeobecn.ch obchodních podmínek měla b.t neplatná nebo později ztratily na právní moci, nemá to vliv na platnost zb.vající části smlouvy. Na místo neplatného ustanovení má vstoupit v platnost přiměřené ustanovení, které, jestli je to právně možné, se co nejvíce přibližuje tomu, co strany uzavírající smlouvu zam.šlely, nebo co by dle smyslu a účelu smlouvy zam.šlely, kdyby jim byla známa neplatnost ustanovení.  

Listopad 2018

Tento dokument je překlad. V případě rozporu je závazný text nizozemské verze Všeobecných obchodných podmínek.