mobile menu
mobile menu

Prohlášení - Ochrana soukromí

Následující podmínky se vztahují k přístupu na webové stránky, aplikaci a webshop společnosti FleuraMetz a jejích dceřinných společností a na používání těchto webových stránek, aplikace a webshopu:

Copyright © FleuraMetz 2018. Všechna práva vyhrazena.

Veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví všechny na texty, zvuky, obrázky, software a jiné materiály jsou majetkem FleuraMetz, nebo jsou součástí povolení příslušného vlastníka. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti FleuraMetz není dovoleno kopírovat, rozmnožovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem užívat duševní vlastnictví spoečnosti FleuraMetz. Pod pojem „duševní vlastnictví“ spadá v každém případě kromě jiného materiál, který je zobrazen na webových stránkách, aplikaci, (web)shopu nebo v reklamních projevech společnosti FleuraMetz.

Je povolen tisk těchto stránek, jejich stahování na pevný disk, stejně jako distribuce třetím stranám, ale ve všech případech pouze pro nekomerční účely a za podmínek, že výše uvedené prohlášení o autorských právech se objeví na všech těchto reprodukcích. Žádná reprodukce nebo část této stránky nesmí být prodávána nebo distribuována ke komerčním účelům, nebo použita do další práce či jiné publikace nebo internetových stránek, ať už v tištěné nebo v elektronické podobě. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti FleuraMetz nesmí být jakákoli reprodukce nebo část těchto stránek prodávána nebo šířena ke komerčním účelům nebo změněna nebo zahrnuta do jakékoli jiné práce nebo jiné publikace či webových stránek, ať už v tištěné nebo v elektronické podobě včetně jejich zasílání na jiné stránky. Při porušení předchozího článku je pachatel povinen zaplatit okamžitě vymahatelnou pokutu ve výši 10.000 € za každé takové porušení a dále částku 500 € za každý den, po který toto porušení trvá.

Všechny značky zobrazené na našich webových stránkách jsou majetkem FleuraMetz nebo jsou používány na základě licence FleuraMetz. Neoprávněné použití jakékoli značky na těchto webových stránkách je přísně zakázáno a budou po něm následovat sankce uvedené v předchozím článku.

Odkazy na webových stránkách, v aplikaci nebo na webshopu na výrobky nebo služby nepředstavují nabídku k prodeji nebo dodání takového produktu nebo služby. Pro zakoupení konkrétního výrobku, služby je třeba požádat o podrobné informace o jeho dostupnosti a vhodnosti. FleuraMetz neodpovídá za důsledky nevyžádání si nebo včasného nevyžádání si informací.

Informace na těchto stránkách, aplikaci nebo webshopu jsou uvedeny v dobré víře, avšak slouží pouze pro obecné informativní účely. FleuraMetz neposkytuje žádné záruky ohledně správnosti těchto informací. FleuraMetz ani její dceřiné společnosti, funkcionáři, zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost za ztrátu, škodu nebo náklady vyplývající z návštěvy nebo použití těchto stránek, aplikace nebo webshopu nebo jiných stránek, aplikací nebo webshopů propojených s těmito stránkami, a to, kromě jiného, včetně ušlého zisku nebo nepřímé, náhodné nebo následné škody. Vyhrazujeme si právo provádět změny a opravy na stránkách bez předchozího upozornění.

Na různých místech těchto stránek, aplikace nebo webshopu mohou být nabízeny automatické odkazy (links) na jiné webové stránky, které se vztahují ke konkrétnímu aspektu těchto stránek. Ačkoli se FleuraMetz snaží odkazovat na stránky, které mohou být pro Vás zajímavé, neznamená to, že je s těmito stránkami spojena nebo je jejich vlastníkem, ani to, že FleuraMetz odpovídá za obsah těchto stránek.

Při návštěvě našich webových stránek, aplikace nebo webshopu sbíráme a ukládáme pouze tyto informace: adresa počítače nebo mobilního přístroje, ze kterého jsou stránky prohlíženy, použitý prohlížeč (typ a verze), stránky, které jste navštívili a datum a čas návštěvy. Informace jsou použity ke sledování návštěvnosti stránek a jejich dalšímu rozvoji a neslouží k identifikaci osob. Kdykoliv nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře, jsme oprávněni k ukládání zaslaných informací, jako je vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, druh žádosti a další informace. Uložená data jsou použita k odpovědi na Vaši žádost. Správcem dat je FleuraMetz B.V., PO Box 1020, 1430 BA Aalsmeer, Nizozemsko.

FleuraMetz používá Všeobecné podmínky pro velkoobchody s květinovými výpěstky, tak jak byly stanoveny Sdružením velkoobchodníků s květinovými výpěstky (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten -VGB), ve znění uloženém v obchodní komoře v Amsterodamu pod číslem 40596609. 

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny nabídky učiněné společností FleuraMetz a na všechny smlouvy uzavřené mezi společností FleuraMetz a jejími externími partnery a na jejich provádění. Použití podmínek dodavatele nebo zákazníka je výslovně vyloučeno, ledaže by použití podmínek dodavatele nebo zákazníka bylo písemně dohodnuto. Na případných ustanoveních odlišných od těchto Všeobecných podmínek se strany musí domluvit písemně. Pouze v takovém případě a v dotčené části mají přednost před Všeobecnými podmínkami. Tyto Všeobecné podmínky mohou být kdykoliv jednostranně změněny společností FleuraMetz nebo VGB. FleuraMetz v takovém případě oznámí  změny svým zákazníkům ve vhodnou dobu.